Polityka prywatności firmy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny PLUS Piotr Roszkiewicz (Klinika na Brzozowej) z siedzibą w 05-080 Laski ul. Brzozowa 41, e-mail: rodo@klinikanabrzozowej.pl
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email rodobeata@gmail.com
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f oraz art. 9 ust. 2 lit. h i art. 9 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: realizacji świadczeń opieki zdrowotnej (w tym m.in. w celu ustalenia tożsamości przed udzieleniem świadczenia, prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej) oraz w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez nas działalności.
  5. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji działalności firmy jak również realizacji praw pacjenta Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: innym, współpracującym z firmą podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej, dostawcom usług technicznych, organizacyjnych i prawnych, umożliwiającym udzielanie przez firmę świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie firmą, osobom upoważnionym przez pacjenta w ramach realizacji świadczeń opieki zdrowotnej.
  6. Pani/Pana dane osobowe zebrane w dokumentacji medycznej przechowywane będą przez czas określony w  ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli przez minimum 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Dane przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń, przechowywane będą przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Wszelkie dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane będą przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.
  7. Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania podanych danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku. W przypadku podania nam numeru telefonu czy adresu e-mail, które odbywa się na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz np. brakiem możliwości potwierdzenia wizyty.
  8. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy podstawą przetwarzania była wydana zgoda.
  9. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.